torsdag den 27. oktober 2011

Bibelen: Det Rene Ord [The Clear Word Bible]

Se også: Mange nye "Det Rene Ord"-produkter til salg! (Annonce fra bagsiden af Adventist Review, d. 22. juni 2006).

"Bibelen: Det Rene Ord": Er den virkelig Guds Ord?

Syvende Dags Adventister giver udtryk for en stærk tro på skriftens autoritet og ufejlbarlighed. Deres trospunkter angiver at, "Den hellige Skrift, Det gamle og Det nye Testamente, er Guds skrevne ord. Det er givet ved guddommelig inspiration gennem hellige Guds mænd, der talte og skrev, drevet af Helligånden. I sit ord har Gud overgivet mennesket den kundskab, der er nødvendig for menneskets frelse. Den hellige Skrift er en ufejlbarlig åbenbaring af Guds vilje. Den er en rettesnor for menneskets liv og vandel, den autoritative åbenbaring af trospunkter og den pålidelige beretning om Guds gerninger i historien."1

Til trods for denne bekræftelse af Biblens karakter, demonstrerer SDA-kirken en anden holdning til Skriften i dens populære "Bibelen: Det Rene Ord". De mange ændringer af den bibelske tekst i "Bibelen: Det Rene Ord", er til syvende og sidst destruktiv for integriteten af Guds Ord.

Alvoren ved, med fortsæt, at ændre betydningen af Guds Ord, kan ikke understreges nok. Salme 138,2 sætter lighedstegn mellem Guds Ords Hellighed og Hans hellige navn: "... thi du har gjort dit Ord herligt over al dit Navns Herlighed ..." (1871). Femte Mosebog 4,2 siger, "I må ikke føje noget til det, jeg befaler jer, og heller ikke trække noget fra ...". Ordsprogenes Bog 4,2 siger, "Ethvert ord fra Gud er lutret ... Føj intet til hans ord, for at han ikke skal irettesætte dig, så du står som løgner". Siden Guds Ord er lutret (rent) og sandt2, vil hvilken som helst ændring af Hans Ord, til syvende og sidst, ændre Guds sandhed til en løgn, med katastrofale konsekvenser3.

Kristne bør spørge, hvorfor nogen som helst ville ønske at gøre utallige tilføjelser, fratrækninger og ændringer af Guds Ord. Sandt nok at nogle kristne tillader parafraser som på fortolkningsmæssig vis, præsentere Guds Ord, på en sådan måde at det er nemt at forstå for den nuværende generation. Imidlertid, hvad indikeres der, når en parafrase forsætligt revidere Guds Ord? Troen på at tilføjelser, fratrækninger og ændringer er nødvendige, er et klart tegn på svage doktriner. Denne artikel viser at "Bibelen: Det Rene Ord" har ændret Guds Ord, så at det understøtter adventisternes lære generelt og deres profetindes, Ellen G. White, skrivelser i særdeleshed. Hendes skrivelser anses stadigvæk af SDA-kirken for "en varig og autoritativ sandhedskilde"4. Følgende er bare nogle få eksempler på hvor "Bibelen: Det Rene Ord", ændre skriftens angivelser, for at få den til at passe med adventisternes teologi. For at illustrere denne påstand, vil adskillelige passager i "Bibelen: Det Rene Ord" (RO) blive sammenlignet med den danske autoriserede oversættelse fra 1992..


Sabbatten, den syvende dag

Adventister lære at helligholdelsen af sabbatten er Guds segl og vil blive den ultimative test af loyalitet overfor Kristus for alle kristne.
 

Første Mosebog 2,2-3

1992 - "På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte."

RO - "Da, på den syvende dag af skabelsesugen, stoppede Gud for at nyde det Han havde skabt og for at hvile i skønheden af det alt sammen. Så Han velsignede den syvende dag og satte den til side som en dag for åndelig fornyelse og glæde."

Bemærk - RO gør den syvende dag til en del af "skabelsesugen", i stedet for en fejring af den færdige skabelse.

 
Anden Mosebog 5,5

1992 - "Og Farao sagde: »Nu er de blevet talrigere end landets egen befolkning, og så vil I skaffe dem fri for deres tvangsarbejde!«"

RO - "I har skabt nok problemer ved at få dem til at hvile hver uge på jeres sabbat."

Bemærk - RO beskriver at hvilen finder sted hver uge på sabbatten, hvorimod Moses i virkeligheden bad om en isoleret periode på tre dage, hvor israelitterne kunne tilbede Gud (se vers 3 i den danske bibel).

 
Anden Mosebog 16,5

1992 - "Når de på den sjette dag tilbereder det, de har bragt hjem, skal der være dobbelt så meget, som de samler de andre dage.«"

RO - "På den sjette dag, skulle de samle dobbelt så meget, som på de andre dage, for at have nok til den syvende dag, hvilken er sabbatten, dagen jeg sætter til side for tilbedelse og hvile."

Bemærk - Tilføjelsen "hvilken er sabbatten, dagen jeg sætter til side for tilbedelse og hvile", ikke forekommer i nogle af bibelens manuskripter.

 
Anden Mosebog 31,13-14,16

1992 - "Sig til israelitterne: I skal holde mine sabbatter, for sabbatten er et tegn mellem mig og jer, slægt efter slægt, for at I skal vide, at det er mig, Herren, som helliger jer. I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk. ... Israelitterne skal holde sabbatten, så de fejrer sabbat slægt efter slægt som en eviggyldig pagt."

RO - "Sig til folket, 'Det allervigtigste, husk at holde sabbatten hellig, for det er en meget speciel dag for mig, og det er hviledagen for jer. Det er et tegn mellem jer og mig for altid, for at vise, at i er det folk som jeg har udvalgt og sat til side. Sabbatten er hellig og den som vanhelliger den, ved at arbejde, skal lide døden, siden det ville være en forræderisk handling imod Guds styre. ... Mit folk skal helligholde sabbatten, fejre den som et tegn på at de tilhøre mig.'"

Bemærk - RO revidere med vilje teksten, så det ser ud som om, at sabbatten er tiltænkt alle mennesker, ikke kun Israel, som Bibelen lære. I vers 13 ændre den "israelitterne" til "folket" og i vers 16 ændre den "israelitterne" til "mit folk" og "en eviggyldig pagt" til "et tegn på at de tilhøre mig". For at retfærdiggøre helligholdelse af sabbatten, som et universelt krav, tilføjer den, "siden det ville være en forræderisk handling imod Guds styre", til vers 14.

 
Tredje Mosebog 23,3

1992 - "Seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile med hellig festforsamling. Da må I ikke udføre noget arbejde, det er sabbat for Herren, overalt hvor I bor."

RO - "Den ugentlige sabbat har altid eksisteret".

Bemærk - RO erstatter den bibelske indførelse af sabbatten, med angivelsen af at sabbatten altid har eksisteret.


Ezekiels Bog 45,17

1992 - "Men fyrsten er forpligtet på brændofferet, afgrødeofferet og drikofferet ved valfartsfesterne, nymånedagene og sabbatterne, alle Israels fester. Han skal sørge for syndofferet, afgrødeofferet, brændofferet og måltidsofferet for at skaffe soning for Israels hus."

RO - "Det er hans pligt at levere disse nationale ofringer på alle de fastsatte fester, med deres specielle sabbatter, inklusiv den månedlige nymånefest. Han skal bringe afgrødeofferer, brændofferer og fredsofferer for at skaffe soning for hele nationen."

Bemærk - "Valfartsfesterne", "nymånedagene" og "sabbatterne" hver især betyder de årlige, månedlige og ugentlige højtideligheder. Frasen er en reel formular brugt talrige gange i det Gamle Testamente i både stigende og faldende orden. For at forhindre at den ugentlige sabbat bliver associeret med hele offersystemet, der blev bragt til ophør i det Nye Testamente, ødelægger RO ordenes orden, for at få sabbatterne til at referere til de årlige sabbatter i stedet for de ugentlige.

 
Apostlenes Gerninger 20,7

1992 - "Den første dag i ugen var vi samlet for at bryde brødet. Paulus førte samtaler med dem, da han skulle rejse næste dag, og han blev ved med at tale lige til midnat."

RO - "Efter solnedgang, lørdag nat, samledes de troende for at dele et fællesskabsmåltid og for at sige farvel til Paulus. Den aften talte han til dem, klar til at rejse den næste dag; og fortsatte hans tale indtil midnat."

Bemærk - RO kalder dette et lørdag nat-møde, ændre "bryde brødet", et udtryk brugt om den tidlige kirkes nadver, til "et fællesskabsmåltid og for at sige farvel til Paulus". Sådan en ændring af teksten, ændre fuldstændigt fokuspunktet i dette vers, til at passe adventist-teologien.

 
Kolossenserbrevet 2,16

1992 - "Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbatter."

RO - "Lad ikke nogen kontrollere jeres liv ved at give jer et sæt af ceremonielle regler om hvad man må spise og drikke eller hvilke månedlige fester eller specielle sabbatter man skal helligholde. Alle disse regler var givet som en skygge af realiteten der skulle komme, hvilken er Jesus Kristus."

Bemærk - Kolossenserbrevet 2,16 er et meget vigtigt vers, fordi det klart viser at den syvende dag, sabbatten, kun er en skygge af Kristus. Dette vers skal studeres i dets sammenhæng og også sammenlignes med dens parallel i det Gamle Testamente, Ezekiels Bog 45,17 (se ovenfor). Når ordene "fester (eller tilsvarende), nymåner og sabbatter bliver brugt sammen i det Gamle Testamente, henviser ordet sabbat altid til den syvende dag, sabbatten. Endvidere, disse ord bliver ofte brug i stigende eller faldende orden: fester (årlige), nymåner (månedlige) og sabbatter (ugentlige) eller sabbatter (ugentlige), nymåner (månedlige) og fester (årlige).

Disse to veletablerede mønstre, gør det helt sikkert at der bliver talt om den syvende dag i Kolossenserbrevet 2,16 og dette faktum underminere hele SDAs fremhævning af sabbatten, den syvende dag. Bemærk hvordan RO ændre både Kolossenserbrevet 2,16, så vel som parallelteksten i det Gamle Testamente.

 
Hebræerbrevet 4,4

1992 - "For et sted har han sagt således om den syvende dag: »Og på den syvende dag hvilede Gud efter alle sine gerninger,«"

RO - "Det er derfor, Han ved skabelsen gav mennesket den syvende dag, sabbatten, ikke kun som en påmindelse om skabelsesugen, men også som et symbol på åndelig hvile. Ifølge skriften selv, hvilede Gud selv på den syvende dag og nød en speciel tid med mennesket."

Bemærk - RO angiver "Ifølge skriften", idet den føjer til skriften, fraser som, "symbol på åndelig hvile" og "en speciel tid med mennesket."

 
Hebræerbrevet 4,9

1992 - "Altså venter der Guds folk en sabbatshvile."

RO - "Så, der venter stadigvæk et offer af åndelig hvile, som Gud har til hensigt, at hver generation skal have, hvilket sabbatten er et symbol på."

Bemærk - Biblens manuskripter henviser ikke til en åndelig hvile eller sabbatten som symbol i dette vers ...


Johannes Åbenbaring 1,10

1992 - "På Herrens dag blev jeg grebet af Ånden ..."

RO - "På sabbatsmorgenen da jeg var gået til øens klippefyldte strand for at meditere og tilbede ..."

Bemærk - RO tilføjer den konkluderende sætning for at forstærke adventisternes liturgiske praksis.


Man kan se ved ovenstående eksempler, at "Biblen: Det Rene Ord", adskillelige gange fratrækker, tilføjer og redigerer Guds Ord, for at få Biblen til at lære om, hvad den ikke lære om: den adventistiske lære om den påkrævede universelle helligholdelse af sabbatten, den syvende dag for alle folk.

Man kan let se, hvordan denne "Bibel", som kundgøre ved sin titel, "Det Rene Ord", at være en præcis gengivelse af skriften, måske er en af de mest bedragene bibler i mands minde. I over 150 år har Syvende Dags Adventisterne kaldt den Romersk Katolske Kirke for "dyret", fordi de angiveligt har undladt 2 vers i loven mod gudebilleder. Imidlertid har de nu lavet hundrede af ændringer i deres Bibel5. Hver udgave er i sig selv en indrømmelse af en del af deres lære, som ikke er understøttet af Bibelen. Hver fratrækning og ændring indrømmer ligeledes en del af deres lære som Bibelen afviser. Disse ændringer er gjort for at fastholde E. G. White's ikke bibelske synspunkter. Imidlertid, ved at gøre dette mod Guds Ord, placerer de sig selv over Gud.


Noter


1) Syvende Dags Adventist-kirkens trospunkter. http://www.adventist.org

2) Salmernes Bog 12,6; Johannesevangeliet 17,17

3) Romerbrevet 1:25; Ezekiels Bog 5,6; Johannes Åbenbaring 22,18,19; 21,8

4) Syvende Dags Adventist-kirkens trospunkter. Fremhævelse tilføjet.

5) The Clear Word er udgivet af Review and Herald Publishing Association og solgt i Adventistiske Bogcentre over hele USA.


Ovenstående er en forkortet udgave af den originale artikel af Dale Ratzlaff og Verle Streifling.
 

Hvis der ikke er angivet andet er bibelteksten hentet fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar